[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ผู้เขียน : โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 292
Bookmark and Share


 

ประกาศโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

********************* 

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑  อัตรา                                  

          ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ / ว ๓๐๓๔  ลงวันที่   ๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗   และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖          สั่ง  ณ  วันที่   ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล / ลูกจ้างชั่วคราว   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ดังนี้

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

                   ๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ   จำนวน   ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท/เดือน  (มีประกันสังคม)

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

                   ๒.๑  มีสัญชาติไทย

                   ๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

                   ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                    ๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

                   ๒.๖  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   

                   ๒.๗  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙

                   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง

                ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                   ๒.๑๐  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

                   ๒.๑๑  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

        ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   ๓.๑  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

                   ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ กำหนด                  

                   ๓.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

                   ๓.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

        ๔.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

                   ๔.๑ ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

                   ๔.๒  งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

        ๕. การรับสมัคร

              ๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                   ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่  โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   ในวันที่  ๕ - ๑๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ในเวลาราชการ

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

          ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  จำนวน  ๒  รูป

          ๖.๒ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๖.๓  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๖.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๖.๕  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙

                   ๖.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับ จะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้

๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

          การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่  ๑๔  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และทาง www.ruangwit.ac.th

          ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก

          โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่   ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โดยได้กำหนดการคัดเลือก ดังนี้

เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

วันที่ ๑๕  พฤษภาคม 2560

เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

ภาค ก

-          ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพครู

-          ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก

 

๔๐

๔๐

ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๒๐

 

 

 

 

 

 

 

          ๙.  การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก

                   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐  โดยโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์  จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า

          ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก

                   โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ได้ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ภายในวันที่ ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   ณ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ และทาง www.ruangwit.ac.th โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลำดับ

          ๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน

                   โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓                                                                          

         ๑๒.  การจัดทำสัญญาจ้าง

               ๑๒.๑ จะทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่  ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่  ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  โดยใช้ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์  เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สำหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้

               ๑๒.๒ เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน) จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานแล้วจึงจัดทำสัญญาต่อเนื่อง

               ๑๒.๓ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนจะไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนด

ประกาศ  ณ  วันที่   30 เมษายน   2561

 

 

                                                                                                             ( นายนิติพนธ์  ลีละสกุลมีเกียรติ )

                                                                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์

 

  หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

................................................................................

                   ภาค  ก           ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

-          ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพครู

                         -    ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก    

     ภาค  ข           สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

-          ประวัติการทำงาน  ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ 

-          บุคลิกภาพ  และการวางตน       

-          ความมีปฏิภาณ  ไหวพริบ เจตคติต่อความเป็นครู

-          แฟ้มสะสมผลงาน    

 

 

 

 

 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

...............................................................

 

๕-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑             - ประกาศและรับสมัครสอบคัดเลือก ในเวลาราชการ

                                        ณ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑                - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ทางเว็บไซต์โรงเรียน)

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑                 - สอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑                  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ทางเว็บไซต์โรงเรียน)

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑               - รายงานตัวทำสัญญาจ้าง

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑                  - เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

                    ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 27 พ.ย. 2561
     รับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล 21 พ.ย. 2561
     ขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 พ.ย. 2561
     ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และนักการภารโรง 9 พ.ย. 2561
     แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและนักการภารโรง 7 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 075-213752
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์