[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : รับสมัครครูอัตราจ้างนาฎศิลป์
ผู้เขียน : โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 568
Bookmark and Share


ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

                                                             ----------------------------------------

ด้วยโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง       ประสงค์จะรับสมัคร

บุคคลทั่วไป   เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว        ตำแหน่งครูผู้สอน นาฎศิลป์  1 ตำแหน่ง โรงเรียนจึงจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนั้น  อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนมากที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546     เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1.             ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง

1.1      ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาเอกนาฎศิลป์     จำนวน  1 อัตรา

                        1.2  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   15,000  บาท พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 เปอร์เซ็นต์

               2.    คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร เข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                   2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                  2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

                  2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา               

 2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

               2.5 มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน นับจนถึงวันสมัคร

 

           3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 18 30 เมษายน 2561  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก

               1. หนังสือรับรองการศึกษาหรือประกาศนียบัตรต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

               2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

               3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

               4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้สมัครคัดเลือก พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

               5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครคัดเลือก พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

               6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน

                   ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

               7. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.

                   ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

                8. หนังสือรับรองประสบการณ์การสอนวิชาเอกที่สมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

                9. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  ใบสำคัญการสมรส ฉบับจริงพร้อมสำเนา

                    จำนวนอย่างละ 1 ชุด

              (เอกสารหรือหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)

          5.  การรับสมัคร

               5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนสอบวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

               5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

               5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

               5.4  เงื่อนไขการรับสมัคร

                      ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครได้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันเป็นผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น          

 

 

                6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

              โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภายในวันที่  1   พฤษภาคม  2561  ทางเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

             7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

              หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

             8. วัน เวลา สถานที่ และกำหนดการสอบคัดเลือก

               โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จะดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2พฤษภาคม  2561  สถานที่สอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                กำหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้

วัน เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

วันที่ 2  พฤษภาคม  2561  

09.00 น. – 10.00 น.

 

 

 

 

 

10.30 น. – 11.30 น.

 

 

13.00 น. เป็นต้นไป

 

ภาค ก

ความรู้ความสามารถทั่วไป

     -ความรอบรู้

     -ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ

      ตำแหน่ง

 

ภาค ข

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

   - ภาคความรู้

  

ภาค ค

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

    -สอบสัมภาษณ์

 

(50)

25

25

 

 

 

(50)

50

 

(50)

 

หลักสูตรการสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมเอกสาร หลักฐาน ประสบการณ์การสอนและผลงานที่เกี่ยวข้อง

(ถ้ามี)

 

          9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

              9.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในภาค ค  มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการ สุ่ม (จับฉลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง

             9.2  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่  3  พฤษภาคม  2561  

 

          10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

                10.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนเรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือกผู้ผ่านการประเมินลำดับที่ 1 จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 4   พฤษภาคม  2561   เวลา 09.00 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคล  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

                10.2 การจัดทำสัญญาจ้างจะจัดทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายปี ตำแหน่งครูผู้สอนตามวิชาเอกที่สมัครโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ กลุ่มงานบริหารบุคคล ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเวลา  2 ปี

               10.3  การจ้างครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนตามวิชาเอกที่สมัครไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นข้าราชการ

          11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

                           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                        ประกาศ ณ วันที่ 18   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561

 

 

                                                                                  (นางสาวขนิษฐา  อำนักมณี)

                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนนาฎศิลป์

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

 

ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

                ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาด้วยวิธีสอบข้อเขียน/เลือกตอบ โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง ดังนี้

1.             ความรอบรู้ (25 คะแนน)

1.1             นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

1.2             วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

1.3             กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

1.3.1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

                                                                    และที่แก้ไขเพิ่มเติม

        1.3.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

                                               1.3.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

                                2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (25 คะแนน)

                    2.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

                      2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้

                      2.3 จิตวิทยาการศึกษา

                      2.4 การวัดและประเมินผลการศึกษา

ภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

                ให้ทดสอบความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาเอก เนื้อหาครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้วิชานาฎศิลป์

 

ภาค ค  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม  50 คะแนน)

                ให้ประเมินความสามารถโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ดังต่อไปนี้

1.             ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา

2.              บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ

3.             เจตคติ วุฒิภาวะและการมีปฏิสัมพันธ์   

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 27 พ.ย. 2561
     รับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล 21 พ.ย. 2561
     ขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 พ.ย. 2561
     ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และนักการภารโรง 9 พ.ย. 2561
     แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและนักการภารโรง 7 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 075-213752
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์