[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ผู้เขียน : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 158
Bookmark and Share


ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

--------------------------

   ด้วยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

              1. ตำแหน่ง  นักการภารโรงชาย จำนวน  1  อัตรา 

อัตราเงินเดือน  9,000 บาท

ระยะเวลาการจ้าง ตามสัญญาจ้าง

                       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                   1. เพศชาย  อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี และไม่เกิน 55 ปี

                   2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

                   3. ไม่มีโรคประจำตัว (มีหลักฐานใบรับรองแพทย์)

                 4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต  ละเอียด รอบคอบ มีใจรักในงานบริการ ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น

                   5. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของตำแหน่ง

                   6. มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวน และสามารถซ่อมบำรุง เครื่องมือช่างได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                   7. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ตามโอกาสต่างๆ

          2. ตำแหน่ง  นักการภารโรงหญิง จำนวน  1  อัตรา 

อัตราเงินเดือน  9,000 บาท

ระยะเวลาการจ้าง ตามสัญญาจ้าง

                       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                   1. เพศหญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี และไม่เกิน 55 ปี

                   2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

                   3. ไม่มีโรคประจำตัว (มีหลักฐานใบรับรองแพทย์)

                 4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต  ละเอียด รอบคอบ มีใจรักในงานบริการ ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น

                   5. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของตำแหน่ง

                   6. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ตามโอกาสต่างๆ

          เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก

                   1. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ชุด

                   2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

                   3สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  

                   4รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 X 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

                   5. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.

ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

                   6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  ใบสำคัญการสมรส อย่างละ 1 ชุด

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ในระหว่าง วันที่ 18 - 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00น. หรือ สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7559-0364-6 ต่อ 107 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ วันที่  26 เมษายน  พ.ศ. 2561  สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ วันที่ 30  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น.

  

                        ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

              (นางสุวณี  อึ่งวรากร)

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคหกรรม 28 มิ.ย. 2561
     ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ครูผู้สอนคหกรรม) 26 มิ.ย. 2561
     ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 19 มิ.ย. 2561
     ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 15 มิ.ย. 2561
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 14 มิ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 075-213752
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์