[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : รับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล
ผู้เขียน : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 269
Bookmark and Share


ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

--------------------------

   เนื่องด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

            ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พยาบาล   จำนวน  2  ตำแหน่ง 

          อัตราเงินเดือน  :   15,000 บาท

                   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1. เพศหญิง มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง  อายุไม่เกิน  35 ปี

             2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ หากจบพยาบาลศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                   3. สามารถทำงานเต็มเวลา และทำงานนอกเวลาได้

                   4. สามารถพักอาศัยภายในหอพักที่โรงเรียนจัดให้ได้

                   5. ไม่มีโรคประจำตัว (มีหลักฐานใบรับรองแพทย์)

                   6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความละเอียด รอบคอบ มีใจรักในงานบริการ ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น

                   7. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

          เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก

                   1. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ชุด

                   2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  จำนวน 1 ชุด

                   3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

                   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

                   5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน

ขนาด 1 X 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                   6. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.

ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

                   7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  ใบสำคัญการสมรส อย่างละ 1 ชุด

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัคร ได้ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ในระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00–16.00น. หรือ สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7559-0364 ต่อ 107 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.

 

                        ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน พฤศจิกายน 2561

 

                            (นางสุวณี  อึ่งวรากร)

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 27 พ.ย. 2561
     รับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล 21 พ.ย. 2561
     ขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 พ.ย. 2561
     ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และนักการภารโรง 9 พ.ย. 2561
     แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและนักการภารโรง 7 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 075-213752
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์