[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2558   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.

เรื่อง : การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ผู้เขียน : ทุ่งยาวผดุงศิษย์
วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 613
Bookmark and Share


  

                                                                                             ประกาศโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ด้วยโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตั้งอยู่ 92 หมู่ที่  1 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง เขต 13 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  สอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา มีรายละเอียด  ดังนี้

1.      วิชาเอกที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน 

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา  ค่าตอบแทน เดือนละ 9,140  บาท

2.      คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

เป็นผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้

2.1   เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2457

2.2 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ

2.3 สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตลอดอย่างน้อย 1 ปี

2.4   มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ

2.5   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3.      วันเวลา สถานที่รับสมัครและสอบแข่งขัน

           ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ทางwww.thungyaopadungsit.ac.th สอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  สอบถามเพิ่มเติม  โทร 075-208009 โทร 081-5266227 , 081-3675684

4.      เอกสารหลักฐานการรับสมัคร

4.1 ใบแสดงผลการศึกษาพร้อมสำเนา                     จำนวน  2  ชุด

4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2.5 x 3 ซม.                   จำนวน  รูป

4.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสำเนา           จำนวน  2  ชุด

4.4 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา                              จำนวน  ชุด

4.5   บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา                 จำนวน  ชุด

4.6   ใบรับรองแพทย์(สถานพยาบาลของรัฐ)                จำนวน  1 ฉบับ

                              ประกาศ  ณ วันที่  13 ตุลาคม  พ.ศ. 2558

                                                          

                                                                    (นายภิญโญ  จินตนปัญญา)

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ ครูจ้างสอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 19 ต.ค. 2558
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13 ต.ค. 2558
     การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13 ต.ค. 2558
     เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ต.ค. 2558
     ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้าน\"คาราวาน เด็กดี มีวินัย เครือข่ายคุณธรรม จังหวัดตรัง\" ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ส.ค. 2558


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-213752
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010